Veelgestelde vragen

Bij ons wordt uw zorg gecoördineerd door één hoofdbehandelaar. Deze persoonlijke begeleiding bevordert een vertrouwde arts-patiëntrelatie waardoor u zich snel thuis zult voelen in onze praktijk. De hoofdbehandelaar houdt uw dossier nauwkeurig bij en zal u begeleiden indien een bepaalde behandeling door een andere specialist gewenst is.

Wij houden het graag helder. Bij binnenkomst stellen we u op de hoogte van de huidige stand van uw gebit en informeren we u welke behandeling we adviseren, hoe en waarom. Samen met u stellen we vervolgens een behandelplan op. Daarbij denken met u mee over het optimaal benutten van uw verzekering. Zo behoudt u het overzicht en neemt u samen met ons de regie over een gezond en esthetisch gebit in handen.

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

Als uw tandarts niet op de hoogte is van uw medicijngebruik, kan het gebeuren dat hij/zij u medicijnen voorschrijft die niet samengaan met de medicijnen die u al gebruikt. Ook kan uw tandarts een behandeling uitvoeren die door de medicijnen beïnvloed wordt. Daarnaast kunnen bepaalde medicijnen, zoals anti-depressiva en middelen tegen een hoge bloeddruk monddroogte verzoorzaken. Hierdoor is de kans op bijvoorbeeld cariës groter.

Ja, u kunt uw basisverzekering en uw aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars afsluiten

Onze tandartsen zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen Dit houdt in dat iedere tandarts:

  • BIG-geregistreerd is
  • De gedragsregels en praktijkrichtlijnen naleeft en de vakliteratuur bijhoudt
  • Bij- en nascholing volgt
  • Intercollegiaal overleg voert
  • Een klachtenregeling heeft

Er is veel verschil tussen de diverse maatschappijen maar ook tussen de verschillende pakketten. Het hangt ervan af hoe uitgebreid u verzekerd bent. Sommige codes (behandelingen, materialen) worden geheel of gedeeltelijk vergoed, anderen helemaal niet. Ook zijn er maxima aan te vergoeden kosten in een jaar.

Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de adreswijziging tijdig aan ons en uw zorgverzekeraar doorgeeft , Daarmee voorkomt u onnodige rente- en incassokosten. Naast correcte adresgegevens is het van belang dat het polisnummer van uw verzekering en uw burgerservicenummer bij ons bekend zijn.

U kunt uw adreswijziging telefonisch aan onze praktijk doorgeven of gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat ons dit dan zo snel mogelijk, maar minimaal 48 uur van tevoren telefonisch weten. Zo kunnen we de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders aanbieden. Afspraken die op maandag plaatsvinden, dienen uiterlijk de vrijdag ervoor om 11.00 uur geannuleerd te worden. Bij annuleringen per e-mail kunnen we niet garanderen dat ze op tijd verwerkt worden.

Kosten bij te laat afzeggen

Bij niet tijdig annuleren zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Deze bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen in de tijd die voor u gereserveerd is. De kosten van een te laat geannuleerde afspraak worden niet door uw verzekering vergoed.

Begroting

Wij maken bij uitgebreidere behandelplannen voor u een kostenbegroting. Met behulp van deze begroting kunt u vooraf bekijken wat er wel en niet vergoed wordt door uw aanvullende tandartsverzekering.